ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Vừa qua, Đảng ủy Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị để toàn thể đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các nội dung chuyên đề đã được quán triệt bao gồm: (1) Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; Phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; (2) Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (5) Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.
Thông qua Hội nghị cán bộ, đảng viên Trường cơ bản nắm được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; từ đó có kế hoạch công tác phù hợp, vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế vào đơn vị mình và vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Thanh Vị - TTQLDV

https://www.agu.edu.vn/vi/chi-tiet-thong-tin/hoi-nghi-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii

 

Đính kèmDung lượng
1.HNLLanVI-BCHTWKhoaXIII.jpg24.01 KB

Hình Ảnh Hoạt Động

Lịch làm việc

T2T3T4T5T6T7CN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Hướng dẫn & Qui định

Các Biểu mẫu tại địa chỉ: https://cpv.agu.edu.vn/?q=node/149

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 guests trực tuyến.