Mừng Xuân Tân Sửu 2021 

Kính chúc năm mới Sức khỏe, Thành công và Thịnh vượng

Danh sách Ban Chấp Hành Đảng Bộ khóa VI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

PGS.TS. TRẦN VĂN ĐẠT

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Lãnh đạo chung công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của nhà trường; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

Chủ trì các phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; điều hành bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy để giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ.

Chỉ đạo thực hiện quy chế, chương trình làm việc của Đảng ủy; tổ chức giao ban, làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Ký các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành như: kết luận, nghị quyết, quyết định, …

Thay mặt Ban Chấp hành giải quyết các công việc liên quan với cấp ủy cấp trên; phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu Trường.

PGS.TS. VÕ VĂN THẮNG

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

HIỆU TRƯỞNG

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

Cùng Bí thư phối hợp điều hành các công việc hằng ngày của Ban Chấp hành; kiểm tra hoạt động của các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; thay mặt Bí thư giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng.

Ký các văn bản hành chính như: thông báo, các văn bản triển khai các hoạt động của Đảng bộ khi được Bí thư ủy nhiệm.

Chỉ đạo công việc và hoạt động của hệ thống hành chính, quản lý chuyên môn theo quy định của pháp luật.

 PGS.TS. HỒ THANH BÌNH

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.
Chủ động xây dựng nội dung, chương trình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.
 

 Ths. HỒ NHÃ PHONG

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ

Phụ trách ủy ban kiểm tra và Ban Tổ chức Đảng ủy; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

Chủ động xây dựng nội dung, chương trình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.

 Ths. PHAN TRUNG DŨNG

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 Ths. TRẦN THANH HẢI

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

TS. TRẦN THỊ THANH HUẾ

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

TRƯỞNG KHOA NGOẠI NGỮ

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 Ths. ĐẶNG THẾ LỰC

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tham gia hoạt động công tác tuyên giáo, dân vận; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

Chủ động xây dựng nội dung, chương tình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.

 TS. ĐOÀN THANH NGHỊ

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 TS. TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

TRƯỞNG KHOA LUẬT & KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 TS. NGUYỄN TRẦN NHẪN TÁNH

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

TRƯỞNG KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 Ths. TRẦN MINH TÂM

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

Tham gia các hoạt động của Ủy ban kiểm tra; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

Chủ động xây dựng nội dung, chương trình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.

 Ths. PHẠM MINH TÂN

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TIN HỌC

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 Ths. NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 Ths. PHAN MINH TRÍ

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ

Phụ trách Văn phòng Đảng ủy; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

Chủ động xây dựng nội dung, chương trình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.