ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Danh sách Nhân sự Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học An Giang

Đồng chí

HỒ THANH BÌNH

UV BTV - TRƯỞNG BAN KIÊM NHIỆM

Đồng chí

ĐẶNG THẾ LỰC

UV BCH- PHÓ TRƯỞNG BAN CHUYÊN TRÁCH