ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Danh sách Nhân sự Cơ quan UBKT Đảng ủy Trường Đại học An Giang

Đồng chí

HỒ NHÃ PHONG

UV BTV - CHỦ NHIỆM KIÊM NHIỆM

Đồng chí

TRẦN MINH TÂM

UV BCH - PHÓ CHỦ NHIỆM KIÊM NHIỆM

 

Đồng chí 

NGUYỄN HUỲNH THUẦN

CHUYÊN VIÊN KIÊM NHIỆM