ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Biểu Mẫu & Qui Đinh

Các Biểu Mẫu

Số Hiệu Tên Biểu Mẫu
1 Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
2 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chi bộ, đang viên năm 2020
3 Kế hoạch học tập và làm Theo Bác năm 2020
4 Kế hoạch kiểm tra giám sát
5 Kế hoạch 140.KH_ĐU QuyHoach BGH 19.02.2021
6 Công văn số 150-KHĐU-UBKTĐU về Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021
   
   
   

Đính kèmDung lượng
1. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên.docx15.2 KB
2. Mau 01-HD KĐ.ĐG 2019_Chi bo.docx45.12 KB
2. Mau 02-HD KĐ.ĐG 2019_Dang vien (1).docx37.24 KB
2. Mau 03-213-BTC.ĐU_Chi bo bao cao.xls39.5 KB
2. Mau 04-BCTK-BTC.ĐU.doc61.5 KB
2. Mau 05-Phieu bieu quyet tap the.docx21.7 KB
2. Mau 06B-BTC.ĐU_chi bo bao cao.xls45 KB
2. Mau 06-Phieu bieu quyet ca nhan.docx22.59 KB
3. Hướng dẫn chuyên đề học tập năm 2020.pdf365.62 KB
3. Bản cam kết tu dưỡng 2020 (dùng cho đảng viên).doc55.5 KB
3. Bản cam kết tu dưỡng 2020 (dùng cho VC chưa là đảng viên).doc55 KB
4. KE HOACH KIEM TRA - GIAM SAT NAM 2020.pdf217.6 KB
4. Bieu mau kiem tra giam sat 2020.doc62.5 KB
5. 140 KH-ÐU QuyHoach BGH 19-02-2021.PDF2.5 MB
6. 150-KH-ÐU-UBKT 10-03-2021.PDF694.34 KB
6. Bieumaukiemtragiamsat_2021_chibo.doc65.5 KB