ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần 08 - Nhiệm kỳ 2020-2025

 

Sáng ngày 09/3/021, Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 08

Nhiệm kỳ 2020 - 2025