ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Hội nghị thực hiện quy trình 5 bước bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2021,Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình 5 bước bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Nhiệm kỳ 2020-2025