ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Trường, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Trường theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:
a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy.

b) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy và nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do UBKT Đảng ủy quyết định.

c) Phối hợp với các ban đảng, giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

d) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng uỷ, Ban thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Trường; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

đ) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Trường.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Trường; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho UBKT, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Trường trước khi trình Ban Thường vụ, Đảng ủy.

2.4. Phối hợp:

a) Ban tổ chức, Văn phòng Đảng ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy.

Ban tổ chức Đảng ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

b) Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ.

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan UBKT và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy giao:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan UBKT Đảng ủy.

b) Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan UBKT Đảng ủy.

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan UBKT Đảng uỷ và Ủy ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc Đảng ủy khi cần thiết.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy giao.

Hình Ảnh Hoạt Động

Lịch làm việc

T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Hướng dẫn & Qui định

Các Biểu mẫu tại địa chỉ: https://cpv.agu.edu.vn/?q=node/149

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 guests trực tuyến.