ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Danh sách Nhân sự Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học An Giang

 

Đồng chí

PHAN MINH TRÍ

UV BCH - CHÁNH VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

Đồng chí

NGUYỄN NGỌC MINH

CHUYÊN VIÊN CHUYÊN TRÁCH

 

Đồng chí

TRẦN KIM NGÂN

CHUYÊN VIÊN CHUYÊN TRÁCH