Mừng Xuân Tân Sửu 2021 

Kính chúc năm mới Sức khỏe, Thành công và Thịnh vượng

Danh sách Nhân sự Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học An Giang

 

Ths. PHAN MINH TRÍ

CHÁNH VĂN PHÒNG

Ths. NGUYỄN NGỌC MINH

CHUYÊN VIÊN CHUYÊN TRÁCH

 

Ths. TRẦN KIM NGÂN

CHUYÊN VIÊN CHUYÊN TRÁCH